Korzystając z trwającej kampanii przedwyborczej Sekcja Rowerzystów Miejskich poprosiła wszystkie komitety wyborcze wystawiające swoich kandydatów do struktur miejskich o wyrażenie opinii i planów związanych z ruchem rowerowym w Poznaniu. Pytania do kandydatów zostały sformułowane w oparciu o 5 postulatów Rowerowego Poznania, ogłoszonych we wrześniu 2014 (znajdziecie je tutaj).

Niestety spośród 10 komitetów, do których się zgłosiliśmy, otrzymaliśmy odpowiedzi tylko od KWW Prawo do Miasta (dalej PdM) oraz KWW Anny Wachowskiej-Kucharskiej (dalej AWK).

Chcąc być obiektywnymi długo zastanawialiśmy się, czy powinniśmy przedstawiać Wam stanowiska tylko dwóch komitetów, w dodatku o korzeniach społecznikowskich oraz zbliżonych poglądach względem organizacji ruchu w mieście. Zdecydowaliśmy jednak, że warto docenić wysiłek kandydatów z tych dwóch komitetów, a przy okazji zaznaczyć nasze rozczarowanie brakiem odpowiedzi i możliwości poznania stanowiska kandydatów reprezentujących pozostałe komitety. Mamy jednak nadzieję, że taki stan rzeczy nie wynika z braku zainteresowania rowerzystami i ich problemami, ale z gorączki ostatnich dni przed wyborami.

Poniżej prezentujemy podsumowanie 12 odpowiedzi, które do nas dotarły*:

*Poza wyróżnionymi przypadkami odpowiedzi przekazane przez oba komitety były podobne, dlatego zdecydowaliśmy o wspólnym podsumowaniu.

Postulaty 1-3:

  • Audyt polityki rowerowej
  • Uchwalenie standardów technicznych dla infrastruktury rowerowej
  • Program budowy dróg rowerowych

Kandydaci zgodnie twierdzili, że te trzy postulaty są ze sobą ściśle powiązane i najczęściej wskazywali na następujące priorytety:

  • Weryfikację stanu, ciągłości i bezpieczeństwa istniejącej infrastruktury i określenie niezbędnych inwestycji;
  •  Zapewnienie odpowiedniego standardu technicznego dróg rowerowych (np. zadbanie o nawierzchnię bitumiczną) oraz wydzielenie oddzielonych pasów dla rowerzystów na drogach o większej intensywności ruchu samochodów lub o podwyższonej dopuszczalnej prędkości;
  •  Zapewnienie wygodnych połączeń rowerowych z tzw. dzielnic sypialnych czy ościennych do centrum oraz pomiędzy tymi dzielnicami;
  • Zapewnienie ciągłości dróg rowerowych oraz właściwego oznakowania;
  • Aktualizacja informacji o dostępnych drogach rowerowych.

Oba komitety wskazywały również na konieczność zaangażowania strony społecznej i ekspertów w prace zmierzające do poprawienia sytuacji rowerzystów w Poznaniu. Kandydaci deklarowali również chęć korzystania z doświadczeń i rozwiązań sprawdzonych w innych miastach.

Większość kandydatów oceniła, że audyt polityki i opracowanie standardów technicznych są możliwe do realizacji już w 2015 lub 2016 roku. Nieco mniej optymistyczni byli Michał Kosicki (AWK) i Agnieszka Glapa (AWK), którzy termin realizacji drugiego postulatu wskazali na 2018. Natomiast przewidywane terminy przyjęcia planu budowy potrzebnych dróg rowerowych przesuwały się w stronę 2018 roku. Artur Kokotkiewicz (AWK), mimo iż ocenił realizację postulatów jako ważną, wskazał termin realizacji po 2019r., czyli już w kolejnej kadencji.

Postulat 4 – Program strefowego uspokojenia ruchu

Kandydaci potwierdzili, że potrzeba uspokojenia ruchu istnieje, chociaż wyraźnie pojawiły się głosy, że realizacja tego postulatu może wymagać czasu. Chodzi głównie o przywiązanie mieszkańców do ruchu samochodowego oraz konieczność prowadzenie systematycznej, ale wymagającej czasu, edukacji w zakresie korzyści z wprowadzenia takiego rozwiązania.

Obszary miasta typowane do wprowadzenia stref uspokojonego ruchu to przede wszystkim Stare Miasto, Wilda, Łazarz oraz Jeżyce. Andrzej Białas (PdM) proponuje objęciem obszar miasta do tzw. drugiej ramy, a Anna Wachowska-Kucharska (AWK) oraz Michał Kucharski (AWK) uspokoiliby również ruch w obszarze Naramowic. Kandydaci optujący za takim rozwiązaniem zwracali uwagę, że nawet we wskazanych obszarach, niektóre ulice muszą pełnić rolę tranzytowych i w takich miejscach rozwiązaniem dla rowerzystów powinien być dedykowany pas.

Większość kandydatów wskazywała terminy realizacji w latach 2017-2018. Największym optymizmem wykazał się natomiast Tomasz Wierzbicki (PdM), który chciałby uspokoić ruch już w 2016 roku. Natomiast Ewa Obrębowska-Piasecka (AWK) wskazała na brak zdania w tej sprawie, a Artur Kokotkiewicz ponownie wskazał na realizację postulatu po 2019r.

Postulat 5 – Oficer rowerowy

O ile w przypadku pozostałych postulatów komitety reprezentowały zbliżone poglądy na sprawy rowerowe w Poznaniu, o tyle stanowisko względem funkcji oficera rowerowego stanowi ich wyróżnik:

  • Prawo do Miasta: kandydaci zgodnie stwierdzili, że taka funkcja w Poznaniu jest potrzebna, a osoba ją pełniąca powinna koordynować, nadzorować i opiniować wszelkie projekty, które dotyczą ruchu rowerowego w mieście (przewidywany termin powołania – 2015r.);
  • Komitet Anny Wachowskiej-Kucharskiej: Anna Wachowska-Kucharska oraz Michał Kucharski byli zdecydowanie przeciw tej propozycji ze wskazaniem na rolę ZDM w tym zakresie, Ewa Obrębowska-Piasecka nie ma zdania, a Artur Kokotkiewicz wskazał niski priorytet i termin realizacji po 2019r.; natomiast Agnieszka Glapa i Michał Kosicki wyrazili swoje poparcie wskazując termin realizacji postulatu na 2015r.

Budżet rowerowy

Szacowany budżet na kwestie związane z ruchem rowerowym wskazane przez większość kandydatów wahał się w granicach ok 11,5-17mln zł. Najwyższy budżet (20mln zł) zaproponował Michał Kosicki (AWK), a najniższy (ok 2,7mln) Sławomir Fiszer (PdM). Troje kandydatów z KWW Anny Wachowskiej-Kucharskiej nie wskazało przewidywanych kwot.

Kandydaci inwestycję w ruch rowerowy w Poznaniu chcieliby finansować zarówno ze źródeł miejskich, jak i zewnętrznych np. funduszy unijnych czy centralnych.

Ze wszystkimi odpowiedziami kandydatów możecie zapoznać się tutaj:

KWW Prawo do Miasta – Rowerowy Skaner Wyborczy 2014

KWW Anny Wachowskiej-Kucharskiej – Rowerowy Skaner Wyborczy 2014

Skaner przygotowali: Cezary Brudka i Ewa Myszkowska