Jaką politykę rowerową prowadzi miasto Poznań? Co warunkuje jej skuteczność? Jakie są jej efekty? Co można zrobić, aby Poznań był miastem przyjaznym rowerzystom? Aby odpowiedzieć na te pytania, przeanalizowaliśmy dla Was miejskie dokumenty, finanse, statystyki wypadków, a także sprawdziliśmy 160 km poznańskich tras rowerowych. Efekty naszych prac prezentujemy w „Społecznym raporcie na temat polityki rowerowej Poznania”

Raport składa się z trzech części:

 • Część pierwsza (rozdziały 1 – 4) rozpatruje poznańską politykę rowerową z perspektywy dobrych praktyk kształtowania polityk publicznych – analizując jej cele, instrumenty oraz efekty wdrożenia.
 • Część druga (rozdziały 5 – 6) analizuje stan systemu tras rowerowych miasta z punktu widzenia ich użytkowników, czerpiąc z metodologii rozwijanej przez holenderską agencję standaryzacyjną CROW.
 • Część trzecia (rozdział 7) stanowi propozycję nowych założeń polityki rowerowej dla Poznania na lata 2016 – 2022, stworzoną jako punkt wyjścia do dyskusji publicznej.

Spośród głównych wniosków raportu należy wymienić:

 • Odnotowanie zauważalnego i rosnącego ruchu rowerowego w mieście
 • Obecność w przestrzeni miasta infrastruktury rowerowej mogącej być zaczątkiem spójnego systemu komunikacji rowerowej
 • Brak ambicji dotychczasowej polityki rowerowej w formułowaniu celów i  nieadekwatność środków wybranych do ich osiągnięcia
 • Znaczącą bezwładność dotychczasowej polityki inwestycyjnej miasta, skutkującą powstawaniem infrastruktury złej jakości i rozproszonej w przestrzeni miasta
 • Wieloletnie niedofinansowanie zadań o charakterze inwestycyjnym na tle potrzeb i wydatków tego typu w innych miastach Polski
 • Rozkład struktur i procedur odpowiedzialnych za współpracę z organizacjami społecznymi i konsultacje społeczne.

Główne propozycje na przyszłość to przede wszystkim:

 • Wyznaczenie celu polityki rowerowej: uzyskanie 10% udziału ruchu rowerowego w podróżach ogółem w 2022 roku
 • Oparcie polityki rowerowej miasta na dowodach, poprzez zbieranie, przetwarzanie i krytyczną analizę danych o ruchu rowerowym
 • Doprowadzenie do osiągnięcia podstawowej spójności sieci głównych tras rowerowych w roku 2022 poprzez skoordynowaną politykę inwestycyjną
 • Uchwalenie przez Radę Miasta wieloletniego programu budowy dróg dla rowerów oraz zapewnienie mu stabilnego, wieloletniego finansowania
 • Stworzenie skutecznych struktur urzędowych, zapewniających koordynację polityki na wysokim poziomie zarządzania i włączających w ten proces organizacje społeczne

Z całością raportu można zapoznać się pod poniższym linkiem:

Społeczny raport na temat polityki rowerowej Poznania 2015

Życzymy przyjemnej lektury!