Jeśli często korzystasz z roweru, dojeżdżasz nim do szkoły lub pracy, na pewno masz własną listę utrudnień, które Ci ten dojazd komplikują. Dzięki Twojemu zaangażowaniu i interwencji, możesz to zmienić! Wystarczy napisać pismo do właściwego urzędu. Jak to zrobić?

1. Wpisz dane.
Podaj Twoje imię, nazwisko, pełny adres (także jeśli wysyłasz pismo e-mailem). Następnie podaj dane osoby lub instytucji, do której kierujesz pismo. Może to być np. burmistrz, czy też Zarząd Dróg Miejskich. Szczegółowych informacji szukaj na stronie internetowej miasta lub gminy.
Wskaż miejscowość oraz datę.

2. Opisz problem.
Wskaż, co stanowi problem, który zauważyłeś podczas poruszania się rowerem. Może to być np.  niewłaściwe lub zniszczone oznakowanie, uszkodzona nawierzchnia, zbyt wysokie krawężniki, potrzeba wyznaczenia kontrapasa (pasa umożliwiającego poruszanie się rowerem „pod prąd” ulicami jednokierunkowymi). Bardzo ważne jest, abyś podał dokładnie miejsce, w którym występuje opisywany przez Ciebie problem. Jeśli możesz, dołącz zdjęcie.

3. Napisz czego oczekujesz i uzasadnij wniosek.
Napisz, jakich działań oczekujesz (np. obniżenia wysokiego krawężnika, wyznaczenia kontrapasa, naprawy nawierzchni). Następnie krótko uzasadnij swój wniosek. W zależności od problemu uzasadnieniem mogą być względy bezpieczeństwa, niezgodność obecnych rozwiązań z prawem, czy też potrzeba zwiększenia atrakcyjności ruchu rowerowego na danym terenie.

4. Podpisz się i wyślij wniosek.
Pod treścią wniosku podpisz się imieniem i nazwiskiem. Następnie wyślij wniosek pod odpowiedni adres. Możesz to zrobić tradycyjną pocztą bądź e-mailem na adres urzędu!!!

Kontakt do ZDM: zdm@zdm.poznan.pl (pamiętajcie podać wszystkie dane, wraz ze swoim adresem).

Kontakt do Oficera Rowerowego: Wojciech_Makowski@um.poznan.pl
(stanowisko zlikwidowane decyzją prezydenta Jacka Jaśkowiaka w styczniu 2018)

Przykład:


 

                                                                                                                                 Poznań, 13.10.2012 r.
                                                                                              
Jan Kowalski
ul. Rowerowa 14
12-345 Poznań
                                                                         
                                                Zarząd Dróg Miejskich
                                                ul. Wilczak 16
                                                61-623 Poznań

Dotyczy: legalizacji ruchu rowerowego pod prąd na ul. Jarochowskiego (od ul. Palacza do ul. Winklera)

Zwracam się z prośbą o zalegalizowanie ruchu rowerowego pod prąd na ul. Jarochowskiego  (od ul. Palacza do ul. Winklera).

UZASADNIENIE
Legalizowanie ruchu rowerowego pod prąd w ulicach jednokierunkowych jest powszechną praktyką w Europie Zachodniej. Na coraz większą skalę ma ono również miejsce w polskich miastach (np. w Gdańsku i w Krakowie).

Rozwiązania umożliwiające jazdę pod prąd (oznakowanie kontrapasów, bądź też samo umieszczenie tabliczek „Nie dotyczy rowerów” pod odpowiednimi znakami) ułatwiają ruch rowerowy i poprawiają jego bezpieczeństwo. Powinny one zatem być stosowane na szeroką skalę zarówno w centrum miasta, jak i poza nim.

Ul. Jarochowskiego stanowi dla rowerzystów alternatywę dla ruchliwych ulic Głogowskiej i Arciszewskiego, na których brak jest dróg rowerowych. Ponadto do niedawna była ona ulicą dwukierunkową.  

W tej sytuacji liczę na szybkie uwzględnienie mojego wniosku.

                                    Z poważaniem,
                                    Jan Kowalski

W załączeniu: fotografie wskazanego odcinka ul. Jarochowskiego