STATUT
STOWARZYSZENIA ROWEROWY POZNAŃ
– „SEKCJA ROWERZYSTÓW MIEJSKICH”

(tekst ujednolicony)

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.
Stowarzyszenie nosi nazwę: STOWARZYSZENIE ROWEROWY POZNAŃ – „SEKCJA ROWERZYSTÓW MIEJSKICH”. Nazwa skrócona Stowarzyszenia brzmi Rowerowy Poznań. Dalej nazywane jest Stowarzyszeniem.

§ 2.
Terenem działania stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3.
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Poznań.

§ 4.
Stowarzyszenie może należeć do krajowych i międzynarodowych organizacji o tych samych lub podobnych celach działania.

ROZDZIAŁ II
CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 5.
Celami stowarzyszenia są:
1. Działania na rzecz kształtowania systemu komunikacyjnego, w taki sposób by zminimalizować jego szkodliwy wpływ na środowisko (zatrucie powietrza, hałas, zmniejszanie się powierzchni terenów zielonych), a jednocześnie by był on optymalny ze względu na wygodę i szybkość przemieszczania się. Są to między innymi:
a) promocja publicznych środków komunikacji,
b) promocja roweru jako środka komunikacji miejskiej,
c) ograniczenie roli samochodów w systemie komunikacyjnym,
d) działania na rzecz ładu przestrzennego.
2. Działania na rzecz tworzenia infrastruktury dla ruchu rowerowego w mieście i poza nim (miejskie i turystyczne drogi rowerowe, parkingi dla rowerów itp.).
3. Szerzenie wiedzy i świadomości ekologicznej w społeczeństwie, propagowanie zdrowego i ekologicznego stylu życia.

§ 6.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1. Organizowanie akcji propagujących ekologiczne środki komunikacji oraz innych akcji o charakterze proekologicznym,
2. Działalność informacyjną, edukacyjną, kulturalną (sympozja, seminaria, wykłady, konkursy, wystawy, filmy, punkty informacyjne, itp.),
3. Działalność wydawniczą,
4. Współpracę z organizacjami, instytucjami, grupami społecznymi i osobami fizycznymi posiadającymi podobne cele działania,
5. Współpracę lub oddziaływanie na organy władzy i administracji wszystkich szczebli w zakresie zagadnień ekologicznych i komunikacyjnych,
6. Współpracę z mass mediami,
7. Organizowanie i przeprowadzanie badań naukowych,
8. Występowanie do sądów z roszczeniami z zakresu ochrony środowiska oraz kształtowania systemu komunikacyjnego w mieście i poza nim,
9. Wstępowanie do postępowania przed sądami oraz przedstawianie sądowi swojego poglądu w toczących się sprawach dotyczących ochrony środowiska oraz kształtowania systemów komunikacyjnych.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 7.
W stowarzyszeniu istnieją trzy rodzaje członkostwa:
-zwyczajne,
-honorowe,
-wspierające.

§ 8.
Członkiem zwyczajnym może zostać każda osoba fizyczna niezależnie od obywatelstwa i wieku. Od osób poniżej 16 roku życia wymagana jest zgoda ustawowego przedstawiciela.

§ 9.
Warunkiem uzyskania członkostwa zwyczajnego jest akceptacja statutowych celów Stowarzyszenia, potwierdzona pisemnie w formie deklaracji członkowskiej oraz opłacenie składki.

§ 10.
Decyzję o przyznaniu członkostwa zwyczajnego podejmuje Zarząd w drodze uchwały. Od negatywnej decyzji Zarządu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków.

§ 11.
Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla propagowania ekologicznej komunikacji lub dla Stowarzyszenia.

§ 12.
Decyzję o przyznaniu członkostwa honorowego podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwykłą większością głosów.

§ 13.
Członkiem wspierającym może zostać osoba prawna, która złoży deklarację członkowską, w której określi rodzaj i wysokość świadczonej pomocy.

§ 14.
Decyzję o przyznaniu członkostwa wspierającego podejmuje Zarząd w drodze uchwały.

§ 15.
Członek zwyczajny ma prawo:
1. Biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia.
2. Uczestnictwa w działaniach Stowarzyszenia.
3. Zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.

§ 16.
Członek zwyczajny ma obowiązek:
1. Przestrzegania postanowień statutu i władz Stowarzyszenia
2. Regularnego płacenia składek
3. W miarę swoich możliwości – wspierania działań Stowarzyszenia

§ 17.
Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:
1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego pisemnie do Zarządu Głównego,
2. Decyzji Zarządu wykluczającej ze Stowarzyszenia z powodu:
a) działania na szkodę Stowarzyszenia lub postępowania sprzecznego ze Statutem lub uchwałami Zarządu Stowarzyszenia,
b) zalegania z opłatą składki członkowskiej przez okres 1 roku.
Od decyzji takiej przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zebrania.
4. Śmierci członka.

§ 18.
Członkowi honorowemu przysługują:
1. Prawa zawarte w Par. 15 p.2 i 3 Statutu Stowarzyszenia,
2. Prawa zawarte w Par. 15 p. 1, o ile jest równocześnie członkiem zwyczajnym.

§ 19.
Członkostwo honorowe ustaje na skutek:
1. Decyzji Walnego Zebrania Członków skreślającej z listy członków honorowych Stowarzyszenia z powodu działania na szkodę Stowarzyszenia lub postępowania sprzecznego ze Statutem lub uchwałami Zarządu Stowarzyszenia. Od decyzji takiej przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zebrania.
2. Śmierci członka,
3. Dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Zarządu Głównego.

§ 20.
Członkowi wspierającemu przysługują:
1. Prawa zawarte w Par. 15 p. 2 i 3 Statutu Stowarzyszenia

§ 21.
Członkostwo wspierające ustaje:
1. Po upływie 1 roku od ustania pomocy,
2. W przypadku niewywiązywania się z podjętych zobowiązań.
3. W momencie utraty osobowości prawnej członka.

§ 21a.
1. Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek zawiadamiania Zarządu o zmianach danych adresowych, w tym adresu poczty elektronicznej. W przypadku niedochowania tego obowiązku korespondencja wysłana na dotychczasowy adres, w tym adres poczty elektronicznej, uważana jest za skutecznie doręczoną.
2. Ilekroć Statut przewiduje doręczenie członkowi Stowarzyszenia lub osobie ubiegającej się o członkostwo pisemnego powiadomienia lub innej korespondencji, doręczenie na wskazany przez tę osobę adres poczty elektronicznej wywiera taki skutek, jak doręczenie pisemne.

ROZDZIAŁ IV
STRUKTURA ORGANIZACYJNA STOWARZYSZENIA

§ 22.
Władzami Stowarzyszenia są;
1. Walne Zebranie Członków lub Walne Zebranie Delegatów,
2. Zarząd Główny,
3. Komisja Rewizyjna.

§ 23.
Wszystkie głosowania w sprawach personalnych odbywają się w sposób tajny.

§ 24.
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

§ 25.
Walne Zebranie Członków odbywa się co najmniej raz do roku. Zwoływane jest przez Zarząd Główny:
– z własnej inicjatywy,
– na wniosek Komisji Rewizyjnej,
– na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia, w terminie nie przekraczającym 2 miesięcy od dnia otrzymania wniosku.

§ 26.
Zarząd Główny na obowiązek pisemnego powiadomienia wszystkich członków o czasie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Członków, najpóźniej 14 dni i nie wcześniej niż 60 dni przed jego terminem.

§ 27.
Kworum Walnego Zebrania Członków stanowi połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może zostać wyznaczony w godzinę później tego samego dnia, może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.

§ 28.
Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów, o ile inne postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

§ 29.
1.Obradom Walnego Zebrania przewodniczy Prezydium w składzie: Przewodniczący, Zastępca, Sekretarz.
2. Prezydium Walnego Zebrania Członków wybierane jest przez Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów.
3. Prawo zgłaszania kandydatów do Prezydium ma każdy z członków zwyczajnych, honorowych i wspierających Stowarzyszenia, obecnych na sali.
4. Do czasu wybrania Prezydium obradom Walnego Zebrania przewodniczy najstarszy z członków zwyczajnych, honorowych i wspierających Stowarzyszenia, obecnych na sali.

§ 30.
Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności:
1. określanie głównych kierunków działań Stowarzyszenia,
2. uchwalanie zmian w Statucie Stowarzyszenia większością 2/3 głosów,
3. wybór Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej,
4. udzielanie absolutorium Zarządowi,
5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia oraz rozliczeń finansowych Stowarzyszenia za miniony rok,
6. podejmowanie większością 2/3 głosów uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz przeznaczeniu jego majątku,
7. podejmowanie uchwał na wniosek Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej oraz członków Stowarzyszenia.

§ 31.
Tematy pod obrady Walnego Zebrania mogą zgłaszać:
– Zarząd Główny,
– Komisja Rewizyjna,
– grupa co najmniej 20 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 32.
Porządek Walnego Zebrania uchwala Zarząd.

§ 33.
W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć członkowie honorowi i wspierający oraz osoby spoza Stowarzyszenia zaproszone przez Zarząd Główny.

§ 34.
1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia. W jego skład wchodzi od 3 do 7 osób, w tym prezes i wiceprezes oraz fakultatywnie: nie więcej niż dwóch wiceprezesów, skarbnik, sekretarz oraz pozostali członkowie Zarządu.
1a. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
2. Zarząd Główny wybierany jest w głosowaniu tajnym przez Walne Zebranie Członków.
3. Kadencja Zarządu Głównego trwa 1 rok. Po upływie kadencji Zarząd kontynuuje prace do czasu rozpoczęcia pracy przez nowy Zarząd.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż dwa razy w czasie trwania kadencji.
5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów przeważa głos prezesa. Kworum stanowi 3/5 składu Zarządu.

§ 35.
1. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a). ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
b). zakończenia kadencji Zarządu,
c). rezygnacji z pełnionej funkcji,
d). odwołania przez Walne Zebranie.
2. W wypadku zmniejszenia się składu Zarządu w czasie trwania kadencji Zarząd ma prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, przy czym osoba dokooptowana nie może pełnić funkcji prezesa. W wypadku ustania członkostwa, rezygnacji lub odwołania prezesa jego funkcję pełni jeden z vice prezesów.

§ 36.
Do zakresu działania Zarządu Głównego należy w szczególności:
1. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
2. wykonywanie uchwał Zarządu Głównego,
3. sporządzanie rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych z działalności Stowarzyszenia,
4. sporządzania krótko- i długofalowych planów pracy i budżetu Stowarzyszenia,
5. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
6. przyjmowanie i skreślanie członków,
7. powoływanie i rozwiązywanie kół i oddziałów Stowarzyszenia,
8. zatrudnianie pracowników do prowadzenia swoich prac,
9. powoływanie grup roboczych,
10. ustalanie wysokości i terminów płatności składek członkowskich,
11. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
12. zawieranie porozumień dotyczących współpracy Stowarzyszenia z innymi instytucjami i organizacjami,
13. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
14. składanie na Walnym Zebraniu sprawozdań ze swej działalności,
17. rozporządzanie znakiem graficznym Stowarzyszenia, określonym w Par. 60 Statutu,
18. inne czynności związane z kierowaniem Stowarzyszeniem, a nie zastrzeżone ustawą ani niniejszym Statutem do kompetencji innych organów Stowarzyszenia.

§ 37.
1. Komisja Rewizyjna na bieżąco kontroluje zgodność działań pozostałych władz Stowarzyszenia ze Statutem. W jej skład wchodzą: 3 osoby: przewodniczący, vice przewodniczący i członek. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą zasiadać w Zarządzie Głównym Stowarzyszenia.
1a. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby:
1) pozostające z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
2) skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
2. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 1 rok. Po upływie kadencji Komisja kontynuuje pracę do czasu rozpoczęcia pracy przez nową Komisję.
3. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż dwa razy w czasie trwania kadencji.
4. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów, przy czym w wypadku równości głosów decydujący jest głos przewodniczącego, a pod jego nieobecność – viceprzewodniczącego. Kworum stanowi 2/3 składu.
4a. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
5. Członkostwo w Komisji Rewizyjnej ustaje z przyczyn takich samych jak w Zarządzie, a określonych w Par. 35 p. 1 niniejszego Statutu. Podobnie jak Zarząd Główny, Komisja Rewizyjna ma w takim wypadku prawo kooptacji spośród pozostałych członków Stowarzyszenia, przy czym osoba dokooptowana nie może pełnić funkcji przewodniczącego – jego funkcję przejmuje wówczas vice przewodniczący.

§ 38.
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrolowanie bieżąco zgodności działalności Stowarzyszenia ze Statutem,
2. opiniowanie rocznych merytorycznych i finansowych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia, przedstawianych walnemu zebraniu przez Zarząd.

§ 39.
Komisja Rewizyjna ma prawo:
1. wglądu we wszystkie dokumenty Stowarzyszenia,
2. żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw,
3. zwoływania posiedzeń Zarządu,
4. uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Głównego Stowarzyszenia,
5. wnioskowania o zwołanie Walnego Zgromadzenia.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 40.
Majątek Stowarzyszenia powstaje ze:
1.składek członkowskich,
2. dochodów pochodzących z działalności gospodarczej i majątku Stowarzyszenia,
3. darowizn, dotacji, grantów, spadków, zapisów, ofiarności publicznej.

§ 41.
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 41a.
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.

§ 41b.
Nadwyżka przychodów Stowarzyszenia nad kosztami przeznaczana jest na działalność statutową określoną w Rozdziale II.

§ 41c.
Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Stowarzyszenia,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 42.
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 43.
Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa.

ROZDZIAŁ VI
ZNAK GRAFICZNY STOWARZYSZENIA

§ 44.
1. Znakiem graficznym Stowarzyszenia jest konturowa sylwetka roweru z ptakiem siedzącym na siodełku oraz stylizowany napis „Rower nie truje!”, w ramce, z boku której znajduje się nazwa Stowarzyszenia: „Sekcja Rowerzystów Miejskich – Poznań”. Autorką znaku jest Katarzyna Soboczyńska.
2. Używanie znaku graficznego Stowarzyszenia przez inne osoby prawne lub fizyczne wymaga pisemnej zgody Zarządu Stowarzyszenia.
4. Wzór znaku graficznego załączony jest do niniejszego Statutu.

ROZDZIAŁ VII
ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 45.
Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje uchwałą Walnego Zgromadzenia bądź na podstawie obowiązującego prawa dotyczącego stowarzyszeń.

§ 46.
W wypadku rozwiązania Stowarzyszenia majątek jest przekazywany innej organizacji społecznej o podobnych celach statutowych.

ROZDZIAŁ VIII
POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE

§ 47.
Komitet założycielski zwołuje pierwsze Walne Zebranie Członków nie później niż 3 miesiące po uprawomocnieniu się decyzji sądu o zarejestrowaniu Stowarzyszenia.

§ 48.
Przy zwoływaniu pierwszego Walnego Zgromadzenia nie obowiązują ustalenia Par. 26 niniejszego Statutu.

logo_srm-maleznak graficzny Stowarzyszenia