STATUT
STOWARZYSZENIA ROWEROWY POZNAŃ
– „SEKCJA ROWERZYSTÓW MIEJSKICH”

(tekst ujednolicony)

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.
Stowarzyszenie nosi nazwę: STOWARZYSZENIE ROWEROWY POZNAŃ – „SEKCJA
ROWERZYSTÓW MIEJSKICH”. Nazwa skrócona Stowarzyszenia brzmi Rowerowy
Poznań. Dalej nazywane jest Stowarzyszeniem.

§ 2.
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3.
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Poznań.

§ 4.
Stowarzyszenie może należeć do krajowych i międzynarodowych organizacji o tych samych
lub podobnych celach działania.

ROZDZIAŁ II
CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 5.
Celami Stowarzyszenia są:
1. Działania na rzecz kształtowania systemu komunikacyjnego, w taki sposób by
zminimalizować jego szkodliwy wpływ na środowisko, a jednocześnie by był on optymalny
ze względu na wygodę i szybkość przemieszczania się. Są to między innymi:
a) promocja roweru jako środka transportu,
b) promocja ruchu pieszego i transportu zbiorowego,
c) ograniczenie roli samochodów w systemie komunikacyjnym,
d) działania na rzecz ładu przestrzennego.
2. Działania na rzecz tworzenia infrastruktury dla ruchu rowerowego w mieście i poza nim
(miejskie i turystyczne trasy rowerowe, parkingi dla rowerów itp.).
3. Szerzenie wiedzy i świadomości ekologicznej w społeczeństwie, propagowanie zdrowego
i ekologicznego stylu życia.
4. Działania na rzecz kultury, sztuki i dziedzictwa jako części tożsamości lokalnej oraz
sposobu realizacji pozostałych celów Stowarzyszenia.

§ 6.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1. Organizowanie akcji propagujących ekologiczne środki komunikacji oraz innych akcji
o charakterze proekologicznym,
2. Działalność informacyjną, edukacyjną, kulturalną (sympozja, seminaria, wykłady,
konkursy, wystawy, filmy, punkty informacyjne, itp.),
3. Działalność wydawniczą,
4. Współpracę z organizacjami, instytucjami, grupami społecznymi i osobami fizycznymi
posiadającymi podobne cele działania,
5. Współpracę lub oddziaływanie na organy władzy i administracji wszystkich szczebli w
zakresie zagadnień ekologicznych i komunikacyjnych,
6. Współpracę z mass mediami,
7. Organizowanie i przeprowadzanie badań naukowych,
8. Występowanie do sądów z roszczeniami z zakresu ochrony środowiska oraz kształtowania
systemu komunikacyjnego w mieście i poza nim,
9. Wstępowanie do postępowania przed sądami oraz przedstawianie sądowi swojego poglądu
w toczących się sprawach dotyczących ochrony środowiska oraz kształtowania systemów
komunikacyjnych.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 7.
W Stowarzyszeniu istnieją trzy rodzaje członkostwa:
-zwyczajne,
-honorowe,
-wspierające.

§ 8.
Członkiem zwyczajnym może zostać każda osoba fizyczna niezależnie od obywatelstwa i
wieku. Od osób poniżej 16 roku życia wymagana jest zgoda ustawowego przedstawiciela.

§ 9.
Warunkiem uzyskania członkostwa zwyczajnego jest akceptacja statutowych celów
Stowarzyszenia, potwierdzona pisemnie w formie deklaracji członkowskiej oraz opłacenie
składki.

§ 10.
Decyzję o przyznaniu członkostwa zwyczajnego podejmuje Zarząd w drodze uchwały. Od
negatywnej decyzji Zarządu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków.

§ 11.
Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla propagowania
zrównoważonego transportu lub dla Stowarzyszenia.

§ 12.
Decyzję o przyznaniu członkostwa honorowego podejmuje Walne Zebranie Członków
Stowarzyszenia zwykłą większością głosów.

§ 13.
Członkiem wspierającym może zostać osoba prawna, która złoży deklarację członkowską, w
której określi rodzaj i wysokość świadczonej pomocy.

§ 14.
Decyzję o przyznaniu członkostwa wspierającego podejmuje Zarząd w drodze uchwały.

§ 15.
Członek zwyczajny ma prawo:
1. Biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia.
2. Uczestnictwa w działaniach Stowarzyszenia.
3. Zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.

§ 16.
Członek zwyczajny ma obowiązek:
1. Przestrzegania postanowień statutu i władz Stowarzyszenia
2. Regularnego płacenia składek
3. W miarę swoich możliwości – wspierania działań Stowarzyszenia

§ 17.
Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:
1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego pisemnie do Zarządu,
2. Decyzji Zarządu wykluczającej ze Stowarzyszenia z powodu:
a) działania na szkodę Stowarzyszenia lub postępowania sprzecznego ze Statutem lub
uchwałami Zarządu Stowarzyszenia,
b) zalegania z opłatą składki członkowskiej przez okres 2 lat.
c) nieuczestniczenia w działaniach Stowarzyszenia przez okres co najmniej 2 lat.
Od decyzji takiej przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków co najmniej
21 dni przed terminem Walnego Zebrania.
4. Śmierci członka.

§ 18.
Członkowi honorowemu przysługują:
1. Prawa zawarte w Par. 15 p.2 i 3 Statutu Stowarzyszenia,
2. Prawa zawarte w Par. 15 p. 1, o ile jest równocześnie członkiem zwyczajnym.

§ 19.
Członkostwo honorowe ustaje na skutek:
1. Decyzji Walnego Zebrania Członków skreślającej z listy członków honorowych
Stowarzyszenia z powodu działania na szkodę Stowarzyszenia lub postępowania sprzecznego
ze Statutem lub uchwałami Zarządu Stowarzyszenia. Od decyzji takiej przysługuje prawo
odwołania do Walnego Zebrania Członków na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego
Zebrania.
2. Śmierci członka,
3. Dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie (osobiście, pocztą tradycyjną lub
elektroniczną) do Zarządu.

§ 20.
Członkowi wspierającemu przysługują:
1. Prawa zawarte w Par. 15 p. 2 i 3 Statutu Stowarzyszenia

§ 21.
Członkostwo wspierające ustaje:
1. Po upływie 1 roku od ustania pomocy,
2. W przypadku niewywiązywania się z podjętych zobowiązań.
3. W momencie utraty osobowości prawnej członka.

§ 21a.
1. Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek zawiadamiania Zarządu o zmianach danych
adresowych, w tym adresu poczty elektronicznej. W przypadku niedochowania tego
obowiązku korespondencja wysłana na dotychczasowy adres, w tym adres poczty
elektronicznej, uważana jest za skutecznie doręczoną.
2. Ilekroć Statut przewiduje doręczenie członkowi Stowarzyszenia lub osobie ubiegającej się
o członkostwo pisemnego powiadomienia lub innej korespondencji, doręczenie na wskazany
przez tę osobę adres poczty elektronicznej wywiera taki skutek, jak doręczenie pisemne.

ROZDZIAŁ IV
STRUKTURA ORGANIZACYJNA STOWARZYSZENIA

§ 22.
Władzami Stowarzyszenia są;
1. Walne Zebranie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.

§ 23.
Wszystkie głosowania w sprawach personalnych odbywają się w sposób tajny.

§ 24.
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

§ 25.
Walne Zebranie Członków odbywa się co najmniej raz do roku. Zwoływane jest przez
Zarząd:
– z własnej inicjatywy,
– na wniosek Komisji Rewizyjnej,
– na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia, w terminie
nie przekraczającym 2 miesięcy od dnia otrzymania wniosku.

§ 26.
Zarząd ma obowiązek pisemnego powiadomienia wszystkich członków o czasie, miejscu
i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Członków, najpóźniej 14 dni i nie
wcześniej niż 60 dni przed jego terminem.

§ 27.
Kworum Walnego Zebrania Członków stanowi połowa członków uprawnionych do
głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może zostać wyznaczony w
godzinę później tego samego dnia, może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę
uczestników.

§ 28.
Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów, o ile
inne postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

§ 29.
1.Obradom Walnego Zebrania przewodniczy Prezydium w składzie: Przewodniczący,
Zastępca, Sekretarz.
2. Prezydium Walnego Zebrania Członków wybierane jest przez Walne Zebranie Członków
zwykłą większością głosów.
3. Prawo zgłaszania kandydatów do Prezydium ma każdy z członków zwyczajnych,
honorowych i wspierających Stowarzyszenia, obecnych na sali.
4. Do czasu wybrania Prezydium obradom Walnego Zebrania przewodniczy najstarszy z
członków zwyczajnych, honorowych i wspierających Stowarzyszenia, obecnych na sali.

§ 30.
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
1. określanie głównych kierunków działań Stowarzyszenia,
2. uchwalanie zmian w Statucie Stowarzyszenia większością 2/3 głosów,
3. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
4. udzielanie absolutorium Zarządowi,
5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia oraz rozliczeń finansowych
Stowarzyszenia za miniony rok,
6. podejmowanie większością 2/3 głosów uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz
przeznaczeniu jego majątku,
7. podejmowanie uchwał na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz członków
Stowarzyszenia.

§ 31.
Tematy pod obrady Walnego Zebrania mogą zgłaszać:
– Zarząd,
– Komisja Rewizyjna,
– grupa co najmniej 12 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 32.
Porządek Walnego Zebrania uchwala Zarząd.

§ 33.
W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć członkowie honorowi i wspierający oraz
osoby spoza Stowarzyszenia zaproszone przez Zarząd.

§ 34.
1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia. W jego skład wchodzi od 3 do 7
osób, w tym prezes i co najmniej jeden wiceprezes oraz fakultatywnie: skarbnik i sekretarz.
1a. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
2. Zarząd wybierany jest w głosowaniu tajnym przez Walne Zebranie Członków.
3. Kadencja Zarządu trwa 1 rok. Po upływie kadencji Zarząd kontynuuje prace do czasu
rozpoczęcia pracy przez nowy Zarząd.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż dwa razy w
czasie trwania kadencji.
5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów
przeważa głos prezesa. Kworum stanowi 3/5 składu Zarządu.

§ 35.
1. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
b) zakończenia kadencji Zarządu,
c) rezygnacji z pełnionej funkcji,
d) odwołania przez Walne Zebranie Członków.
2. W wypadku zmniejszenia się składu Zarządu w czasie trwania kadencji Zarząd ma prawo
kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, przy czym osoba dokooptowana nie może
pełnić funkcji prezesa. W wypadku ustania członkostwa, rezygnacji lub odwołania prezesa
jego funkcję pełni jeden z wiceprezesów.

§ 36.
Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:
1. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
2. wykonywanie uchwał Zarządu,
3. sporządzanie rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych z działalności
Stowarzyszenia,
4. sporządzania krótko- i długofalowych planów pracy i budżetu Stowarzyszenia,
5. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
6. przyjmowanie i skreślanie członków,
8. zatrudnianie pracowników do prowadzenia swoich prac,
9. powoływanie grup roboczych,
10. ustalanie wysokości i terminów płatności składek członkowskich,
11. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
12. zawieranie porozumień dotyczących współpracy Stowarzyszenia z innymi instytucjami
i organizacjami,
13. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
14. składanie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdań ze swej działalności,
17. rozporządzanie znakiem graficznym Stowarzyszenia, określonym w Par. 60 Statutu,
18. inne czynności związane z kierowaniem Stowarzyszeniem, a nie zastrzeżone ustawą ani
niniejszym Statutem do kompetencji innych organów Stowarzyszenia.

§ 37.
1. Komisja Rewizyjna na bieżąco kontroluje zgodność działań pozostałych władz
Stowarzyszenia ze Statutem. W jej skład wchodzą: 3 osoby: przewodniczący,
wiceprzewodniczący i członek. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą zasiadać w
Zarządzie Stowarzyszenia.
1a. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby:
1) pozostające z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu,
w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
2) skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe.
2. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 1 rok. Po upływie kadencji Komisja kontynuuje pracę
do czasu rozpoczęcia pracy przez nową Komisję.
3. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż dwa razy w
czasie trwania kadencji.
4. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów, przy czym w wypadku równości głosów decydujący jest głos przewodniczącego, a pod jego nieobecność – wiceprzewodniczącego. Kworum stanowi 2/3 składu.
4a. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym
organie zwrot uzasadnionych kosztów.
5. Członkostwo w Komisji Rewizyjnej ustaje z przyczyn takich samych jak w Zarządzie,
a określonych w Par. 35 p. 1 niniejszego Statutu. Komisja Rewizyjna ma w takim wypadku
prawo kooptacji spośród pozostałych członków Stowarzyszenia, przy czym osoba
dokooptowana nie może pełnić funkcji przewodniczącego – jego funkcję przejmuje wówczas
wiceprzewodniczący.

§ 38.
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrolowanie na bieżąco zgodności działalności Stowarzyszenia ze Statutem,
2. opiniowanie rocznych merytorycznych i finansowych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia, przedstawianych Walnemu Zebraniu Członków przez Zarząd.

§ 39.
Komisja Rewizyjna poprzez swoich członków ma prawo:
1. wglądu we wszystkie dokumenty Stowarzyszenia,
2. żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień
dotyczących kontrolowanych spraw,
3. zwoływania posiedzeń Zarządu,
4. uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia,
5. wnioskowania o zwołanie Walnego Zebrania Członków.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 40.
Majątek Stowarzyszenia powstaje ze:
1. składek członkowskich,
2. dochodów pochodzących z działalności gospodarczej i majątku Stowarzyszenia,
3. darowizn, dotacji, grantów, spadków, zapisów, ofiarności publicznej.

§ 41.
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 41a.
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w
stosunku do działalności pożytku publicznego.

§ 41b.
Nadwyżka przychodów Stowarzyszenia nad kosztami przeznaczana jest na działalność
statutową określoną w Rozdziale II.

§ 41c.
Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w
stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi
członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są
związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych
warunkach,
c) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Stowarzyszenia,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 42.
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z
obowiązującymi przepisami.

§ 43.
Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków
majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, w tym prezesa lub
wiceprezesa.

ROZDZIAŁ VI
ZNAK GRAFICZNY STOWARZYSZENIA

§ 44.
1. Znakiem graficznym Stowarzyszenia jest czarne koło z białymi sylwetkami dwóch
skierowanych do siebie rowerów. Z boku znajduje się napis „Rowerowy Poznań”.
2. Używanie znaku graficznego Stowarzyszenia przez inne osoby prawne lub fizyczne
wymaga pisemnej zgody Zarządu Stowarzyszenia.
4. Wzór znaku graficznego załączony jest do niniejszego Statutu.

ROZDZIAŁ VII
ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 45.
Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje uchwałą Walnego Zebrania Członków bądź na
podstawie obowiązującego prawa dotyczącego stowarzyszeń.

§ 46.
W wypadku rozwiązania Stowarzyszenia majątek jest przekazywany innej organizacji
społecznej o podobnych celach statutowych.

ROZDZIAŁ VIII
POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE

§ 47.
Komitet założycielski zwołuje pierwsze Walne Zebranie Członków nie później niż 3 miesiące
po uprawomocnieniu się decyzji sądu o zarejestrowaniu Stowarzyszenia.

§ 48.
Przy zwoływaniu pierwszego Walnego Zebrania Członków nie obowiązują ustalenia Par. 26
niniejszego Statutu.

ZAŁĄCZNIK. ZNAK GRAFICZNY STOWARZYSZENIA.

Logo Stowarzyszenia Rowerowy Poznań