Tuż przed drugą turą wyborów Sekcji Rowerzystów Miejskich udało się uzyskać odpowiedzi do Rowerowego Skanera Wyborczego od kandydatów na stanowisko Prezydenta Miasta Poznania, Ryszarda Grobelnego i Jacka Jaśkowiaka.

Zgodnie z deklaracjami, Ryszard Grobelny i Jacek Jaśkowiak zasadniczo zgadzają się z potrzebą poprawy sytuacji rowerzystów w Poznaniu. Obaj panowie potwierdzają konieczność wykonania audytu polityki rowerowej oraz ustalenia standardów technicznych dla infrastruktury rowerowej. Nie byli już tak jednomyślni w ocenie potrzeby budowania infrastruktury dedykowanej.  Jacek Jaśkowiak uznał, że ten element jest bardzo ważny ze wskazaniem na skomunikowanie terenów rekreacyjnych z okalającymi dzielnicami. Natomiast Ryszard Grobelny ocenił wagę tego postulatu dla rozwoju ruchu rowerowego jako średnią. Dla wspomnianych trzech postulatów kandydaci zadeklarowali osobiste zaangażowanie w zapewnieniu zasobów na ich realizację.

Rozbieżność opinii między kandydatami stała się bardziej widoczna w przypadku uspokojenia ruchu oraz powołania oficera rowerowego. W opinii Jacka Jaśkowiaka oba postulaty są ważne i zadeklarował chęć ich realizacji. Natomiast Ryszard grobelny decyzję o poszerzaniu stref uspokojonego ruchu pozostawiłby radnym, a funkcję oficera rowerowego uznał za zbędną.

Ciekawą wydaje się różnica w podejściu do terminów realizacji poszczególnych działań. Z odpowiedzi Ryszarda Grobelnego wnioskujemy, że jest zwolennikiem stopniowego wprowadzania zmian. Natomiast Jacek Jaśkowiak wykazuje się znacznie większym optymizmem i prawie wszystkie postulaty chciałby zrealizować w ciągu jednego roku. Wyjątkiem stanowi uspokajanie ruchu (2 lata).

Dość dużym zaskoczeniem dla nas jest brak wskazania na przewidywany budżet niezbędny do realizacji postulatów, które kandydaci uznali za ważne dla rozwoju ruchu rowerowego. Nie jesteśmy pewni, czy powinniśmy to odczytywać jako brak świadomości o jakich kosztach mowa, czy raczej powściągliwość w deklaracjach.

Ze szczegółowymi odpowiedziami możecie się zapoznać w tabeli poniżej.

Przypominamy również o tym, że druga tura wyborów już w najbliższą niedzielę, 30 listopada 2014. My na pewno pójdziemy i zagłosujemy, do czego i Was gorąco zachęcamy!

Wstęp (z ankiety) We wrześniu 2014 roku Sekcja Rowerzystów Miejskich opublikowała swoją propozycję działania dla nowych władz samorządowych. Składa się na nią 5 kroków dla Rowerowego Poznania. Prosimy o ustosunkowanie się do każdego z nich.
Krok nr 1 – Audyt polityki rowerowej
Pierwszym z proponowanych kroków jest przeprowadzenie audytu – ma on na celu nie tylko ocenę dotychczasowych działań władz miasta, ale przede wszystkim identyfikację problemów i wyzwań oraz zgromadzenie rzetelnej wiedzy o potrzebach poznańskich rowerzystów. Cały proces wymaga nie tylko środków finansowych (rząd wielkości 200 tys. zł), ale także aktywnej postawy administracji miasta, radnych oraz strony społecznej.
Ryszard Grobelny Jacek Jaśkowiak
Czy popiera Pan postulat przeprowadzenia audytu polityki rowerowej? Tak, popieram Tak, popieram
Proszę ocenić wagę tego kroku dla rozwoju ruchu rowerowego w Poznaniu
(1 – zupełnie nieważne, 5 – kluczowe)
4 4
Priorytety (pytanie nieobowiązkowe) 1. Analiza spójności systemu
2. Analiza bezpieczeństwa ruchu rowerowego
3. Analiza kierunków promocji ruchu rowerowego
a) inwentaryzacja obecnego stanu, by zaplanować kompleksowe rozwiązania dla całego Poznania i zlikwidować absurdalne elementy,
b) przygotowanie planu działania na następne lata,
c) kontrolowanie wykonania zaplanowanych działań w następnych latach na podstawie audytów w następnych latach
Proszę określić proponowany przez Pana horyzont czasowy zakończenia tego kroku? w roku 2015 w roku 2015
Proszę zadeklarować Pana przewidywane zaangażowanie w to działanie Będzie to jeden z priorytetów mojej prezydentury – przeznaczę na niego dostateczne zasoby organizacyjne i finansowe Będzie to jeden z priorytetów mojej prezydentury – przeznaczę na niego dostateczne zasoby organizacyjne i finansowe
Krok nr 2 – uchwalenie standardów technicznych dla infrastruktury rowerowej
Powstająca dzisiaj w Poznaniu infrastruktura rowerowa często nie spełnia warunków koniecznych dla wygodnego i bezpiecznego poruszania się po mieście. Co więcej, standardy techniczne, konstrukcja oraz oznakowanie stosowane w różnych częściach miasta, różnią się od siebie znacząco. Druga z propozycji SRM dla nowych władz miasta zakłada uchwalenie dokumentu zawierającego standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej, stosowanego jako wytyczne dla wykonawców wszystkich inwestycji w mieście.
Ryszard Grobelny Jacek Jaśkowiak
Czy popiera Pan postulat uchwalenia standardów technicznych dla infrastruktury rowerowej? Tak, popieram Tak, popieram
Proszę ocenić wagę tego kroku dla rozwoju ruchu rowerowego w Poznaniu
(1 – zupełnie nieważne, 5 – kluczowe)
4 4
Priorytety (pytanie nieobowiązkowe) Tworzenie infrastruktury w taki sposób, by rower był traktowany jako pojazd (te przyciski na przejściach) i równoprawny uczestnik ruchu drogowego.
Proszę określić proponowany przez Pana horyzont czasowy zakończenia tego kroku? w roku 2016 w roku 2015
Proszę zadeklarować Pana przewidywane zaangażowanie w to działanie Będzie to jeden z priorytetów mojej prezydentury – przeznaczę na niego dostateczne zasoby organizacyjne i finansowe Będzie to jeden z priorytetów mojej prezydentury – przeznaczę na niego dostateczne zasoby organizacyjne i finansowe
Krok nr 3 – program budowy dróg rowerowych
Trzecią z propozycji SRM dla władz samorządowych nowej kadencji jest opracowanie wieloletniego programu budowy infrastruktury dedykowanej (drogi dla rowerów, pasy rowerowe itp.). Dokument ten powinien być przygotowany na podstawie rzetelnych danych dotyczących istniejących i potencjalnych potoków ruchu rowerowego, potrzeb i motywacji rowerzystów, oraz propozycji mieszkańców miasta. Przygotowany w szerokim procesie partycypacyjnym może stać się kluczowym elementem polityki rowerowej.
Ryszard Grobelny Jacek Jaśkowiak
Czy popiera Pan postulat uchwalenia programu budowy infrastruktury dedykowanej? Tak, popieram Tak, popieram
Proszę ocenić wagę tego kroku dla rozwoju ruchu rowerowego w Poznaniu
(1 – zupełnie nieważne, 5 – kluczowe)
3 5
Priorytety (pytanie nieobowiązkowe) a) skomunikowanie osiedli z nabrzeżem Warty,
b) trakt rowerowo pieszy wzdłuż Warty,
c) skomunikowanie dzielnic okalających Golęcin, Rusałkę i Jezioro Strzeszyńskie z okalającymi te tereny dzielnicami.
Proszę określić proponowany przez Pana horyzont czasowy zakończenia tego kroku? w roku 2017 w roku 2015
Proszę zadeklarować Pana przewidywane zaangażowanie w to działanie Będzie to jeden z priorytetów mojej prezydentury – przeznaczę na niego dostateczne zasoby organizacyjne i finansowe Będzie to jeden z priorytetów mojej prezydentury – przeznaczę na niego dostateczne zasoby organizacyjne i finansowe
Krok nr 4 – Program strefowego uspokajania ruchu
Postulat czwarty jest niejako dopełnieniem trzeciego – tam gdzie tworzenie infrastruktury dedykowanej jest niemożliwe lub bezzasadne, najczęściej wystarczy skuteczne uspokojenie ruchu samochodowego, aby rowerzyści mogli bez obaw poruszać się jezdnią. Propozycja SRM zakłada objęcie programem docelowo od 70 do 80% ulic w mieście (z wyłączeniem ulic głównych, gdzie powinna być realizowana wydzielona infrastruktura). Oprócz oczywistych korzyści dla rowerzystów, uspokajanie ruchu przyczyni się też do poprawy warunków zamieszkiwania i handlu w mieście.
Ryszard Grobelny Jacek Jaśkowiak
Czy popiera Pan postulat uchwalenia programu strefowego uspokajania ruchu? Tak, popieram Tak, popieram
Proszę ocenić wagę tego kroku dla rozwoju ruchu rowerowego w Poznaniu
(1 – zupełnie nieważne, 5 – kluczowe)
2 4
Priorytety (pytanie nieobowiązkowe) 1. Śródmieście Śródmieście, Jeżyce, Wilda, Łazarz (z wyłączeniem dróg przelotowych typu Hetmańska, Solna)
Proszę określić proponowany przez Pana horyzont czasowy zakończenia tego kroku? w roku 2017 w roku 2016
Proszę zadeklarować Pana przewidywane zaangażowanie w to działanie Będę wspierał tę inicjatywę, tylko pod warunkiem, że zainicjują ją radni Będzie to jeden z priorytetów mojej prezydentury – przeznaczę na niego dostateczne zasoby organizacyjne i finansowe
Krok 5 – Oficer Rowerowy
Oficer Rowerowy to potoczna nazwa stanowiska Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Transportu Rowerowego – jego zadaniem jest współtworzenie oraz realizacja polityki rowerowej miasta oraz reprezentowanie interesu rowerzystów przy tworzeniu innych polityk miejskich (np. transportowej, mieszkaniowej itp.). Miasta, które prowadzą skuteczną politykę rowerową (np. Gdańsk, Wrocław, Warszawa) posiadają nie tylko pełnomocnika, ale całe zespoły urzędników zajmujące się ruchem rowerowym.
Ryszard Grobelny Jacek Jaśkowiak
Czy popiera Pan postulat powołania Oficera Rowerowego? Jestem przeciwny Tak, popieram
Proszę ocenić wagę tego kroku dla rozwoju ruchu rowerowego w Poznaniu
(1 – zupełnie nieważne, 5 – kluczowe)
2 4
Umocowanie Oficera (pytanie nieobowiązkowe) Analogicznie jak we Wroocławiu
Proszę określić proponowany przez Pana horyzont czasowy zakończenia tego kroku? w kolejnej kadencji samorządu (2019+) w roku 2015
Proszę zadeklarować Pana przewidywane zaangażowanie w to działanie Koncepcja jest mi obojętna, nie będę ani jej popierał ani działał przeciwko jej realizacji Będzie to jeden z priorytetów mojej prezydentury – przeznaczę na niego dostateczne zasoby organizacyjne i finansowe
Finansowanie
Mimo, że ruch rowerowy jest jednym z najtańszych srodków transportu w mieście (zarówno dla samych użytkowników roweru jak i dla miasta jako organizmu), to do prowadzenia realnej polityki rowerowej są potrzebne środki finansowe. Od wielu lat ta sfera rozwoju Poznania jest niedofinansowana, podczas gdy często mniej potrzebne wydatki znajdują się w miejskim budżecie. Proszę o podanie proponowanych przez Pana/Panią orientacyjnych kwot na jakie powinny opiewać budżety poniższych pozycji. Ta sekcja jest nieobowiązkowa.
Ryszard Grobelny Jacek Jaśkowiak
Budżet programu budowy infrastruktury dedykowanej [tys. zł/rok]
Budżet programu strefowego uspokajania ruchu [tys. zł/rok]
Budżet na inne inwestycje w infrastrukturę [tys. zł/rok]
Budżet na pozostałe działania w ramach polityki rowerowej [tys. zł/rok]
Źródła finansowania Wolę rozwiązanie polegające na dostosowaniu środków do planu działania, a nie odwrotnie.
Wolna wypowiedź
Ryszard Grobelny Jacek Jaśkowiak
Przesłanie dla wyborców Uznaję, ze ruch rowerowy jest istotnym uzupełnieniem zachowań komunikacyjnych mieszkańców. Jednak zdaję sobie sprawę, że wszelkie plany muszą być realne i dostosowane do aktualnych możliwości finansowych. Oprócz stopniowego rozwoju sieci dróg rowerowych powinniśmy również przeznaczyć środki na aktywną promocję ruchu rowerowego, szczególnie wśród młodzieży. Jestem zwolennikiem zrównoważonego transportu. Znam problemy rowerzystów, bo sam przemieszczam się po Poznaniu rowerem. W przemieszczaniu się po Poznaniu około 80% moich przejazdów stanowią przejazdy rowerem.
Kluczowe różnice Ze względu na brak konkretów w programie pana Jacka Jaśkowiaka, nie potrafię wskazać różnic. Ja korzystam z roweru jako narzędzia pracy i jako środka transportu. Nie jestem koniunkturalistą. Nie używam roweru jako narzędzia do poprawy swojego wizerunku. Jeżeli jadę na trening, to wyruszam rowerem z domu i kierowca nie dowozi mi roweru na Tor Poznań.