Rowerowy Poznań wraz z jedenastoma innymi organizacjami i inicjatywami apeluje do prezydenta Jacka Jaśkowiaka o uwzględnienie w budżecie Poznania na 2018 r. niezbędnych środków na wybudowanie dróg rowerowych z uchwalonego pół roku temu przez radę miasta Programu Rowerowego. W projekcie budżetu, rekordowym pod względem inwestycji, zostały one pominięte. Spójna sieć 150 km dróg rowerowych nie powstanie bez pieniędzy, a po kartkach papieru nigdzie nie pojedziemy. Czy władze miasta dotrzymają złożonych obietnic?

 

Poznań, 11.12.2017 r.

Pan Jacek Jaśkowiak
Prezydent Miasta Poznania

Szanowny Panie Prezydencie,

trwają prace nad budżetem Poznania na 2018 r. Nasze rozczarowanie i zaniepokojenie budzi fakt, że w zaprezentowanym przez Pana Prezydenta projekcie budżetu nie uwzględniono środków na realizację kluczowych projektów wskazanych w strategicznym, miejskim dokumencie, jakim jest Program Rowerowy Miasta Poznania na lata 2017-2022 z perspektywą do roku 2025.

Program Rowerowy, przyjęty uchwałą Rady Miasta z 16 maja 2017 r, zawiera sieć najbardziej potrzebnych, kluczowych tras rowerowych, które miasto zobowiązało się zbudować do roku 2022. Wskazano w nim główne korytarze ruchu rowerowego w oparciu o dane dotyczące m.in. obecnej i prognozowanej gęstości zaludnienia, szacunkową wielkość generowanego ruchu, najbardziej istotne generatory ruchu, wyniki pomiarów natężenia ruchu rowerowego, integrację z komunikacją zbiorową, istniejący model ruchu w mieście. Dokument zawiera harmonogram realizacji zadań oraz wskazuje koszty z tym związane.

Budowa tras z Programu Rowerowego pozwoli na najbardziej efektywne wykorzystanie środków na inwestycje rowerowe i osiągnięcie zakładanych celów, w tym doprowadzenia do 12% udziału przemieszczeń rowerowych w roku 2025 (10% w roku 2022) oraz spadku bezwzględnej liczby wypadków z udziałem rowerzystów i wyeliminowania śmiertelnych ofiar wypadków wśród rowerzystów.

Rozwój ruchu rowerowego może mieć bardzo duży wpływ na jakość życia w mieście i miejską gospodarkę, co potwierdzają liczne przykłady miast, które stworzyły spójną sieć dróg rowerowych. Przy zapewnieniu możliwości dojazdu i parkowania roweru na przystankach, wielokrotnie powiększa zasięg transportu zbiorowego. Przynosi korzyści miastu i mieszkańcom, zapewniając mobilność na typowe miejskie dystanse przy niskich kosztach. Przyczynia się do ożywienia przestrzeni, w tym dzielnic historycznych. Prowadzi do spadku zanieczyszczeń w miastach i ma pozytywny wpływ na stan zdrowia mieszkańców.

Poznań ma wieloletnie zapóźnienia w budowie spójnej sieci tras rowerowych i przegrywa na tym polu z innymi polskimi miastami. Wydatki na inwestycje rowerowe zaplanowano w projekcie budżetu na 2018 r. na poziomie niższym niż w Krakowie, Wrocławiu czy Warszawie, co uniemożliwia realizację Programu Rowerowego i osiągnięcie postawionych w nim celów. Inwestycje z Programu Rowerowego, które powinny zostać zrealizowane w 2018 r., a których nie uwzględniono w projekcie budżetu na 2018 r. lub uwzględniono w niewystarczającym stopniu, to drogi rowerowe wzdłuż ul. Grunwaldzkiej, Dolna Wilda, przejazd przez ul. Solną w ciągu ul. Kościuszki – Kulasa oraz budowa brakującego odcinka drogi rowerowej wzdłuż ul. Bukowskiej przy ul. Polnej.

W związku z powyższym, apelujemy do Pana Prezydenta o zagwarantowanie niezbędnych środków na realizację Programu Rowerowego w budżecie Miasta na 2018 r. oraz w latach kolejnych, poprzez wpisanie ich do Wieloletniej Prognozy Finansowej i wypełnienie zobowiązań zawartych w przyjętym uchwałą Rady Miasta Programie Rowerowym.

Stowarzyszenie Rowerowy Poznań – „Sekcja Rowerzystów Miejskich”

Stowarzyszenie Inwestycje dla Poznania

Stowarzyszenie My-Poznaniacy

Stowarzyszenie Prawo do Miasta

Stowarzyszenie SIW Poznaniacy

Stowarzyszenie Ulepsz Poznań

Stowarzyszenie Urbanator

Stowarzyszenie Wildecka Inicjatywa Lokalna WILdzianie

Centrum Otwarte

Poznański Alarm Smogowy

Chcemy Pięknych Jeżyc

Nasz Grunwald