Jeśli chcemy mieć dobrą infrastrukturę rowerową, musimy mieć odpowiednie standardy. Dotychczas Poznań ich tak naprawdę nie miał, dlatego ogromnie cieszymy się z ich wprowadzania. Autorem projektu jest Marcin Hyła, autor standardów w wielu innych miastach. Projekt standardów jest wysokiej jakości, mamy jednak do jego elementów różne zastrzeżenia, które zgłosiliśmy w procesie konsultacji. Liczymy, że w efekcie powstanie znakomity wzorzec, a w najbliższych latach doczekamy się pierwszych realizacji.

infrastruktura rowerowa jesień

Oto lista uwag Sekcji Rowerzystów Miejskich do dokumentu „Standardy techniczne i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej Miasta Poznania”, udostępnionego do konsultacji w wersji z 9 października 2015 r.

1. Zasady tworzenia infrastruktury rowerowej i zarządzania nią:

 • Standardy powinny w swoim zakresie określać zakres ich stosowania oraz odstępstwa i procedurę działań przy odstępstwach;
 • zalecamy poszerzenie Standardów o metodologię badania zgodności wykonywanych tras ze Standardami.

2. Ruch rowerowy w jezdni na zasadach ogólnych:

 • należy we wstępie przedstawić kryteria doboru infrastruktury rowerowej;
 • do środków uspokojenia ruchu można dodać także kontrapasy;
 • należy pokazać prawidłowe rozwiązanie wjazdów w obszary strefy uspokojonego ruchu;
 • na rycinach (np. rysunek 4, 10, 10A, 10B itd.) warto wskazywać, by przejazdy były dodatkowo oznakowane także za pomocą czerwonego malowania;

3. Pasy ruchu dla rowerów:

 • należy uzupełnić rozdział o prowadzenie dróg rowerowych na buspasach i w obrębie torowiska;
 • studzienki kanalizacyjne powinny być poza powierzchnią pasów ruchu dla rowerów, gdyż często są zapadnięte (albo od samego początku istnienia infrastruktury albo w trakcie eksploatacji lub w wyniku innych prac np. konserwatorskich się zapadają).

4. Drogi dla rowerów:

 • należy pokazać prawidłowe rozwiązania zjazdów z posesji, gdy przebiega droga rowerowa: spadki, materiały (w tym zakresie pojawia się bardzo częsty błąd w projektowaniu dróg rowerowych w Poznaniu);
 • podstawowe pytanie, na które Standardy nie odpowiadają – jak zalecane jest prowadzenie ruchu rowerowego w obrębie skrzyżowań: czy na poziomie jezdni, czy na poziomie chodnika z wyniesieniem przejścia dla pieszych i przejazdu rowerowego?;
 • w podrozdziale 6.3. proponujemy uzupełnienie na wszelki wypadek zdania „W przedłużeniu tylnej ściany wiaty należy ustawiać barierki uniemożliwiające pieszym wtargnięcie na drogę dla rowerów.” przez dodanie nawiasu o treści: „w przypadku dwukierunkowych dróg dla rowerów z obu stron”;
 • zamiast barierek obok wiat przystankowych rekomendowalibyśmy  jako podstawowe rozwiązanie podpórki dla czekających (stosowane np. na ulicy Bukowskiej).

5. Skrzyżowania, przejazdy i śluzy dla rowerzystów:

 • podpórki przed przejazdami dla rowerzystów – oczekiwalibyśmy przedstawienia tego rozwiązania i kryteriów stosowania;
 • rekomendujemy zwiększenie zalecanych promieni łuków na wlotach dróg dla rowerów na skrzyżowania. Przykładowy rysunek 19A zakłada znacznie mniejsze łuki na wlocie drogi dla rowerów niż pozostałych, chociaż na skrzyżowaniu rowerzyści mogą uzyskiwać podobną prędkość do samochodów i powinni mieć jak najlepsze warunki do sprawnego opuszczenia skrzyżowania.

6. Zasady prowadzenia ruchu rowerowego na obiektach inżynierskich i węzłach drogowych:

 • należałoby określić dodatkowo standardy dla budowanych ramp na schodach przy przejściach podziemnych, wiaduktach, itp. W szczególności potrzebne jest określenie kształtu przekroju rynny (optymalny kształt litery U zamiast litery L) i szerokości, jak również umiejscowienia (po prawej stronie w górę schodów, w wersji rozszerzonej lokowanie ramp po obu stronach schodów) czy odstępu od krawędzi schodów.

7. Parkowanie rowerów:

 • należy rozszerzyć typy parkingów rowerowych i uzupełnić o szkice dotyczące parkowania i prawidłowego ustawienia stojaków rowerowych w obrębie skrzyżowań;
 • należy wzbogacić oraz pokazać możliwe modyfikacje stojaków z katalogu mebli;
 • dodać inne drobne kwestie dotyczące stojaków: np. rodzaj stojaków a rodzaj podłoża;
 • dodać zalecenia dot. zalecanych ilości miejsc postojowych.

8. Integracja ruchu rowerowego z transportem zbiorowym:

 • należy mocniej zaakcentować wymaganie (a nie zalecenie) malowania pasów rowerowych, a przede wszystkim przejazdów przez skrzyżowania na czerwono. Może to zapobiec zajmowaniu pasów przez kierowców włączających się z poprzecznej drogi podporządkowanej, oraz silniejszego wyeksponowania kierowcom miejsca, na którym może pojawić się cyklista mający pierwszeństwo.

9. Uwagi dotyczące formy i zakresu opracowania:

 • opracowanie powinno zawierać rysunki techniczne przedstawiające wzorcowe rozwiązania rowerowe w zakresie zjazdów, połączeń dróg i pasów rowerowych z jezdnią, sposobów prowadzenia przejazdów;
 • opracowanie jest mało przejrzyste w formie. Dokument będzie stanowić nie tylko wykładnię projektową, ale także podręcznik dla początkujących użytkowników rowerów. Forma dokumentu nie zachęca do jego przestudiowania.

Opinia została przygotowana wspólnie przez członków grupy infrastrukturalnej Sekcji Rowerzystów Miejskich.

Projekt Standardów został udostępniony na stronie Urzędu Miasta Poznania pod adresem:
http://www.poznan.pl/mim/main/konsultacje-spoleczne-dotyczace-standardow-infrastruktury-rowerowej,p,15574,31773.html